ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА

ДРУШТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ И ТП ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Smetkovoditeli.com.mk претставува најголемата е-база на информации за сметководители, овластени сметководители и работници во сектор финансии и сметководство. Е-базата е составена од база на сметководствени книжења, база на информации (податоци за плата, МДБ, уплатни сметки, шифри за плаќање, дневници за службени патувања, цени на гориво и слично), база на прописи, база на теркови и обрасци, информативни написи , е-калкулатори  за пресметка на плати и други надоместоци, каматни стапки, мдб и слично.

Што добивате со годишната претплата на Smetkovoditeli.com.mk ?

12 месечни Информатори

Новина од 2020 година ќе бидат нашите месечни изданија. 12 месечни Информатори (сметководство, даноци и право) во кои ќе се обработуваат актуелности како и теми од интерес за секојдневното работење на сметководителите и овластените сметководители. Месечните информатори ќе ги издаваме во електронска форма и ќе ги испраќаме на вашиот маил.

Прирачник за годишна сметка и даночен биланс

Прирачникот за годишна сметка и даночен биланс – електронско издание ќе претставува е-прирачник за изработка на годишна сметка и даночен биланс со примери и со додатоци ексел калкулатори и теркови за изработка на финансиски анализи.

Пристап до мобилна апликација Smetkovoditeli.com.mk

Со годишната претплата од 2021 година, добивате и пристап до наша мобилна апликација од вашиот смартфон, од каде ќе може да пристапите до нашите бази од било која локација. Мобилната апликација ќе има и други функционалности, како известувања за новини и законски измени, потсетник за рокови од даночен календар и други значајни рокови за сметководителите.

База на сметководствени книжења

Базата на книжења е составена од сметководствени книжења на разни сметководствени ситуации и документации, категоризирана според класи (од класа 0 до класа 9). Книжењата се претставени преку примери од секојдневното работење на компаниите и начин на книжење на примерот даден во табела.

База на информации

Во базата на информации може да најдете информации од интерес на сметководителите и овластените сметководители како податоци за плата по месеци, дневници за службен пат во земјата и во странство, цени на горивоуплатни сметки за јавни приходи, шифри за плаќањеамортизациони стапки и слично).

Е-калкулатори

Во нашата база ќе најдете е-калкулатори за пресметка на плати и придонеси, данок на личен доход (од работа, од капитал, од закуп и сл.), камата, мдб и сл. Во тек е надградба со калкулатори и теркови за пресметка на неколку финансиски параметри како ликвидност, профитабилност, финансиска стабилност, деловна активност и сл.

База на прописи

Базата на прописи е составена од законски прописи ( основни закони, измени и дополнувања и пречистени текстови) како и подзаконски акти, колективни договори. Во базата се опфатени неколку категории од интерес на сметководителите и овластените сметководители.

База на теркови и обрасци

Оваа база претставува база во која се прикажани обрасци и теркови за изготвување на документи од сите области на работа како човечки ресурси, трговски друштва, договори, даноци и друго. Терковите може да се прегледуваат и спуштаат во текст форма. Постои и можност на ваше барање да изготвиме терк кој не е во база.

База на прашања и одговори

Претставува база на одговорени прашања од областа на сметководство, даноци и право, категоризирани во категории со што многу лесно може да дојдете до одговорот на бараното прашање. Базата на прашања и одговори се надополнува постепено со прашањата кои ги одговараме на нашите корисници.

Погледнте видео приказ на нашите е-бази на информации на следниот линк: Е-база на информации.

НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ

НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ претставува најкористената алатка за пребарување на сметководствени бизниси во Македонија. Нашите експерти и нашите реклами, доведоа до тоа НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ да е највисоко рангиран на пребарувачот google при пребарување со зборовите сметководител, smetkovoditel, најди сметководител во Скопје, Битола, Охрид или било кој друг град во Македонија. Друштвата и ТП овластени сметководители, со избор на една од годишните претплати добиваат бесплатен профил на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ.

Погледнете видео приказ на најди сметководител и позиционираност на Google пребарувачот на следните линкови: Изглед на профил на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ и Позиционираност на Google на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ.

За друштвата за вршење на сметководствени услуги и за ТП овластен сметководител, одлучивме да понудиме два видови на претплати:

Претплата 1 – – – – – – – – – 4.500 денари

Со прифаќање на оваа претплата добивате пристап до е-базите на сметководствени книжења, сметководствени информации (плати, мдб, шифри, сметки, дневници…), информативни написи, теркови и обрасци, калкулатори, пречистени прописи, прашања и одговори како и добивање на маил информации. Исто така добивате и профил на вашето друштво за сметководство на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ.

Претплата 2 – – – – – – – – – 6.500 денари

Со избор на овој вид на годишна претплата добивате усни и писмени консултации од областа на сметководство, даноци и право, 12 месечни информатори, прирачник за годишна сметка и ДБ, пристап до мобилна апликација, електронски информативни написи на новини и актуелности, до 2 кориснички пристапи до сите е-бази, маил во маилинг листа за информации + Профил на сметководствено друштво во НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ.

За прифаќање на Понудата доволно е да ја пополните последната страна од Понудата и да ја испратите скенирана на pretplata@smetkovoditeli.com.mk, да ја платите про-фактурата, или да ја пополните формата во прилог.

*Понудата се смета дека е прифатена доколку извршите едно од наведените.

Преземете Понуда за претплата на следниот линк: Понуда за претплата СБ – комплет 2021

Преземете про-фактура за годишна претплата, според избраната претплата на следниот линк: