ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА

ДРУШТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ И ТП ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Smetkovoditeli.com.mk претставува најголемата е-база на информации за сметководители, овластени сметководители и работници во сектор финансии и сметководство. Е-базата е составена од база на сметководствени книжења, база на информации (податоци за плата, МДБ, уплатни сметки, шифри за плаќање, дневници за службени патувања, цени на гориво и слично), база на прописи, база на теркови и обрасци, информативни написи, е-калкулатори  за пресметка на плати и други надоместоци, каматни стапки, мдб и слично.

Што добивате со годишната претплата на Smetkovoditeli.com.mk ?

Информативни написи

Информативни написи (сметководство, даноци и право) во кои ќе се обработуваат актуелности како и теми од интерес за секојдневното работење на сметководителите и овластените сметководители. Овие информатори ќе ги издаваме во електронска форма и ќе ги објавуваме на нашата страна.

Пристап до веб локација за изработка на годишна сметка

Нашите корисници добиваат пристап до веб локација за изработка на годишна сметка и финансиски извештаи која вклулува:

  • Excel алатка за составување на годишна сметка од Бруто Биланс,
  • Е- Алатка за конвертирање на Excel во xml и прикачување на на веб страна на Централен регистар,
  • Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи,
  • Прирачник за даночен биланс,
  • Пречистени текстови на законски прописи кои се однесуваат на годишна сметка и
  • Теркови и обрасци во врска со годишна сметка и финансиски извештаи.
База на сметководствени книжења

Базата на книжења е составена од сметководствени книжења на разни сметководствени ситуации и документации, категоризирана според класи (од класа 0 до класа 9). Книжењата се претставени преку примери од секојдневното работење на компаниите и начин на книжење на примерот даден во табела.

База на информации

Во базата на информации може да најдете информации од интерес на сметководителите и овластените сметководители како податоци за плата по месеци, дневници за службен пат во земјата и во странство, цени на горивоуплатни сметки за јавни приходи, шифри за плаќањеамортизациони стапки и слично).

Е-калкулатори

Во нашата база ќе го најдете најсовремениот калкулатор за пресметка на плата од нето во бруто плата со пресметка на сите додатоци. Калкулатори за данок на личен доход (од работа, од капитал, од закуп и сл.), камата, мдб и сл.

База на прописи

Базата на прописи е составена од законски прописи ( основни закони, измени и дополнувања и пречистени текстови) како и подзаконски акти, колективни договори. Во базата се опфатени неколку категории од интерес на сметководителите и овластените сметководители.

База на теркови и обрасци

Оваа база претставува база во која се прикажани обрасци и теркови за изготвување на документи од сите области на работа како човечки ресурси, трговски друштва, договори, даноци и друго. Терковите може да се прегледуваат и спуштаат во текст форма. Постои и можност на ваше барање да изготвиме терк кој не е во база.

Погледнте видео приказ на нашите е-бази на информации на следниот линк: Е-база на информации.

НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ

НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ претставува најкористената алатка за пребарување на сметководствени бизниси во Македонија. Нашите експерти и нашите реклами, доведоа до тоа НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ да е највисоко рангиран на пребарувачот google при пребарување со зборовите сметководител, smetkovoditel, најди сметководител во Скопје, Битола, Охрид или било кој друг град во Македонија. Друштвата и ТП овластени сметководители, со избор на една од годишните претплати добиваат бесплатен профил на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ.

Погледнете видео приказ на најди сметководител и позиционираност на Google пребарувачот на следните линкови: Изглед на профил на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ и Позиционираност на Google на НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ.

За друштвата за вршење на сметководствени услуги и за ТП овластен сметководител претплатата за 2024 година изнесува 6.500 денари.

*Понудата се смета дека е прифатена доколку извршите едно од наведените: