Предлог Закон за изменување на законот за финансиска дисциплина

Министерството за финансии подготвува нова измена и дополнување на Законот за финансиска дисциплина а со цел натамошно усогласување со Директивата за борба против задоцнето плаќање во комерцијални трансакции 2011/7/ЕУ

Цени на гориво – 27.11.2018 година

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

ПЕНЗИОНЕРИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО НАРЕДНИТЕ СЕДУМ ГОДИНИ

СКОПЈЕ – 22.11.2018 ГОДИНА, ПЕНЗИОНЕРИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО НАРЕДНИТЕ СЕДУМ ГОДИНИ Јавната дебата којашто беше актуелизирана по презентацијата на електронскиот систем е-Персонален данок, укажа на потешкотиите со кои пензионерите ќе се соочуваат при регистрацијата на електронскиот систем. Со новиот Закон за личен доход се предвидува, во наредните 7 години да се […]

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година = 2,6%

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година Коефициентот на МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2018 година е позитивен и изнесува  2,6%. Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец октомври 2018 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за месец октомври 2018 година во споредба […]

Нов предлог Закон за данокот на личен доход

Нов предлог Закон за данокот на личен доход Министерството за финансии објави нов Предлог закон за данокот на личен доход кој треба да стапи во сила од 01.01.2019 година. Со новиот предлог Закон се воведува дополнителна стапка од 8% за делот од доходот кој надминува 90.000 денари месечно. Ова значи дека за доходот до 90.000 […]