КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01 ДО 31.03.2022

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА – Образец   ДД-01 Доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесе на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу до три години сметано од годината во која е искажана загубата (член 19 ст.1 […]

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис Согласно член 41 од Законот за данок на додадена вредност, даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе ддв пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот. Даночната пријава се поднесува до надлежниот даночен […]

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година Народна Банка на Република Северна Македонија ја објави  референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година. Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 […]

УЈП: ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ Барање за претворање на финансиската поддршка во грант се поднесува најдоцна до 15.01.2022 година преку системот е-Даноци Работодавачите (правни лица и самовработени лица за своите вработени) кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата на плати за вработените, согласно Законот за […]

Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)

Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност) Правилник за формата и содржината на Барањето за претворање на ФП во Грант – СВД Правилник за формата и содржината на Барањето за претворање на ФП во Грант – Правни Лица

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2022 ГОДИНА – НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2022 ГОДИНА – НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“ Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2022 се следните (види http://www.ujp.gov.mk/mk/vodic/category/641) Вид […]

АЖУРИРАНО: Недела неработен ден – Донесени измените на Законот за работни односи и Правилникот за определување на помошни или придружни дејности…

АЖУРИРАНО: Недела неработен ден – Донесени измените на Законот за работни односи и Правилникот за определување на помошни или придружни дејности Во Службен весник на РСМ, бр. 288 од 21.12.2021 година е објавен Законот за измена и дополнување на Законот за работни односи (ЗРО) со кој се предвидува од 01 јануари 2022 година, недела да биде […]

Трговски дејности кои можат да работат и тие кои не смеат да работат во недела и празници

Објавени измените на Законот за трговија со кои се пропишува во кои трговски дејности неделата ќе биде неработен ден и Правилникот за формата и содржината на Известувањето за работа во недела или празник   Во Службен Весник на РСМ бр. 295 од 27.12.2021 година, објавени се измените на Законот за трговија со кои се пропишува […]

Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година

Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година Во Службен весник на РСМ, бр. 265 од 30.11.2021 година објавен е Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и […]