Информативен напис – Распределба на добивка, дивиденда – правен, сметководствен и даночен аспект

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС: РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА ЗА 2020 ГОДИНА Постапката и начинот на усвојувањето на резултатот од работењето и распоредот на добивката кај друштвата со ограничена одговорност се уредени со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04…290/20 ) Поаѓајќи од дефиницијата во ЗТД, според која, “трговското друштво самостојно трајно врши дејност, заради остварување […]

Измени на Законот за ДДВ со примена од 01.01.2021 Информативен напис

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ КОИ СТАПУВААТ ВО СИЛА ОД 01.01.2021 ГОДИНА – НОВА ДДВ ПРИЈАВА Во Службен весник на РСМ бр. 267/2020 од 09.11.2020 година, објавени се измени на Законот за данокот на додадена вредност. Со Законот за изменување на Законот за ДДВ се вршат следните измени и дополнувања: 1.Со членoт 1 од Законот […]