Информативен напис – Распределба на добивка, дивиденда – правен, сметководствен и даночен аспект

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС: РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА ЗА 2020 ГОДИНА Постапката и начинот на усвојувањето на резултатот од работењето и распоредот на добивката кај друштвата со ограничена одговорност се уредени со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04…290/20 ) Поаѓајќи од дефиницијата во ЗТД, според која, “трговското друштво самостојно трајно врши дејност, заради остварување […]

Рокот за поднесување на Барање за пренесување на искажана загуба е до 31.03.2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Месечен информатор бр. 002/2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

ПОТСЕТУВАЊЕ: 15.02.2021 е последен рок за доставување до УЈП на Извештај за платен задржан данок (ДД-И)

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

ПРИРАЧНИЦИ и Excel АЛАТКА ЗА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2020

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС – ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СМЕТКОВОДСТВЕН ТРЕТМАН, БАРАЊА ДО УЈП

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Последна ДДВ Пријава за 2020 година – Информативен напис

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Измени на Законот за ДДВ со примена од 01.01.2021 Информативен напис

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ КОИ СТАПУВААТ ВО СИЛА ОД 01.01.2021 ГОДИНА – НОВА ДДВ ПРИЈАВА Во Службен весник на РСМ бр. 267/2020 од 09.11.2020 година, објавени се измени на Законот за данокот на додадена вредност. Со Законот за изменување на Законот за ДДВ се вршат следните измени и дополнувања: 1.Со членoт 1 од Законот […]

Измени на Законот за данок на личен доход со примена од 01.01.2021- Информативен напис

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Регистрација и дерегистрација за цели на ДДВ – Информативен напис

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база