Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2022 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2022 година: Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година