Податоци за плата за месец јуни 2019 година

Податоци за плата за месец Јуни 2019 Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2019 година Придонес за задолжително ПИО 18,4% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,4% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5% Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност 1,2% […]

Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Податоци за плата за месец ноември 2018 година   ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2018 година 34.079,00 Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (34.079,00 * 50% =17.040,00) 17.040,00 Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, […]