ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи

ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи Даночниот обврзник “НОАШУЗ” е регистриран ддв обврзник од 2015 година и се занимава со трговија на кондури. Во текот на 2021 година остварил промет во износ од 1.800.000 денари. На 31.12.2021 година, даночниот обврзник поседувал залиха на стоки во износ од 40.000 денари кои […]

Каде и на кој начин треба да се истакнат цените на производите во продажните објекти?

Каде и на кој начин треба да се истакнат цените на производите во продажните објекти?  ОДГОВОР: Tрговецот мора на јасен, видлив, читлив и недвосмислен начин да ја истакне продажната цена на производите и услугите, односно на продажното место на кое се изложени производите, на производите во рефусна состојба, на услугите кои ги дава и на […]

Дали работникот има право на приговот против Одлуката за отказ на договорот за вработување со и без отказен рок?

Дали работникот има право на приговот против Одлуката за отказ на договорот за вработување со и без отказен рок? ОДГОВОР: Работникот има право на приговор против Одлуката на работодавачот за отказ на договорот за вработување на работникот без разлика дали отказот е со отказен рок или без отказен рок. Правната поука во Одлуките за отказ […]

Пробна работа

Колку може да трае пробната работа, и дали се исплаќа плата на работникот за времетраење на пробната работа?   ОДГОВОР:  Според член 60 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ” 62/05…27/16), при склучување на договорот за вработување работникот и работодавачот можат да се договорат за пробна работа. Во договорот за вработување покрај сите […]