Каде и на кој начин треба да се истакнат цените на производите во продажните објекти?

Каде и на кој начин треба да се истакнат цените на производите во продажните објекти?  ОДГОВОР: Tрговецот мора на јасен, видлив, читлив и недвосмислен начин да ја истакне продажната цена на производите и услугите, односно на продажното место на кое се изложени производите, на производите во рефусна состојба, на услугите кои ги дава и на […]