Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице)

Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице) На ден 31.12.2021 година друштвото “Тест АА” спровело постојан попис за да се утврди фактичката состојба која тој ја наследил од претходниот управител. При пописот утврдено е кусок на принтер во износ од 6.000 денари. По реализирање на пописот […]

Книжење – трошок за регрес (даночно признат расход)

Книжење на трошок за регрес за годишен одмор Друштвото “Тест АА” донело одлука за исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени. Друштвото заклучно со датумот на носење на одлука брои 30 вработени кои ги исполнуваат условите за исплата на регрес. Раководството одлучува да се исплати минималниот износ за тој месец предвиден според Податоците […]

Пример книжење: Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време)

Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време) На 15 Јули Друштвото “ Тест АА “ со лицето “НН” склучило договор со кој го ангажира истоименото лице како практикант согласно Законот за практикантство. Во месец јули лицето “НН” има 17 денови стаж и 104 работни часови. Во месец јули има 184 работни часа. […]