Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице)

Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице) На ден 31.12.2021 година друштвото “Тест АА” спровело постојан попис за да се утврди фактичката состојба која тој ја наследил од претходниот управител. При пописот утврдено е кусок на принтер во износ од 6.000 денари. По реализирање на пописот […]

Вложување на закупецот во објектот на закуподавачот (Вложување во туѓ објект)

Вложување на закупецот во објектот на закуподавачот (Вложување во туѓ објект) Друштвото “ Тест АА ” во понатамошниот текст “Закупец” има склучено договор за закуп со Друштвото “ Тест ББ “ во понатамошниот текст “Закуподавач”. Предмет на овој договор претставува објект кој не е целосно изграден. Во договорот  двете страни се согласни закупецот да ја […]