Дали работникот има право на приговот против Одлуката за отказ на договорот за вработување со и без отказен рок?

Дали работникот има право на приговот против Одлуката за отказ на договорот за вработување со и без отказен рок? ОДГОВОР: Работникот има право на приговор против Одлуката на работодавачот за отказ на договорот за вработување на работникот без разлика дали отказот е со отказен рок или без отказен рок. Правната поука во Одлуките за отказ […]