ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ изнесува 3,2%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 изнесува 3,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Август 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,2% Според тоа, месечната аконтација […]