Информативен напис – Застапување

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС – ЗАСТАПУВАЊЕ СПОРЕД ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА Во трговското право се прави разлика помеѓу поимот трговско застапување – како правна работа во којашто овластеното лице кое професионално се занимава со застапување во рамките на својата стопанска дејност во име и за сметка на друго лице врши правни работи утврдени со договорот, од поимот […]