Безбедност и здравје при работа – обврски на работодавач

ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ ВО ВРСКА СО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА Со Законот за безбедност и здравје при работа (“Службен весник на РМ” 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15 и 30/16) се  се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од […]