ПОТСЕТУВАЊЕ: Субјектите кои вршат сметководствени работи до 31.12.2023 година до ИСОС треба да достават Список на сметководители и овластени сметководители и Полиса за осигурување

Субјектите кои вршат сметководствени работи до 31.12.2023 година до ИСОС треба да достават Список на сметководители и овластени сметководители и Полиса за осигурување од одговорност за вршење на сметководствени работи   Според член 32 став (9) од Законот за вршење на сметководствени работи Службен весник на РСМ бр.173/22 од01.08.2022 година, предвидена е обврска за правните […]