Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице)

Кусок на опрема (на товар на правно лице/ на товар на одговорно лице во правното лице) На ден 31.12.2021 година друштвото “Тест АА” спровело постојан попис за да се утврди фактичката состојба која тој ја наследил од претходниот управител. При пописот утврдено е кусок на принтер во износ од 6.000 денари. По реализирање на пописот […]

Книжење – трошок за регрес (даночно признат расход)

Книжење на трошок за регрес за годишен одмор Друштвото “Тест АА” донело одлука за исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени. Друштвото заклучно со датумот на носење на одлука брои 30 вработени кои ги исполнуваат условите за исплата на регрес. Раководството одлучува да се исплати минималниот износ за тој месец предвиден според Податоците […]

Новогодишен надоместок

Новогодишен надоместок На ден 26.12.2018 година Управниот Одбор на Друштвото “ Tест АА ” – друштво кое врши дејност прехрамбена индустрија носи одлука за исплата на новогодишен надоместок на своите вработени. За истиот пресметува и исплатува персонален данок на доход. Вкупниот број на вработени изнесува 4. *Дополнителни информации Согласно Колективниот договор за земјоделство и прехранбената […]