ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2023 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Koeфициент на МДБ за месец Април 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 изнесува 5.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Април 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.3%. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец август 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 изнесува 10.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Август 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 изнесува 4.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4.3% Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ изнесува 3,2%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 изнесува 3,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Август 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,2% Според тоа, месечната аконтација […]

Позитивен коефициент на МДБ 0,1% за месец Октомври 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ изнесува 0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- октомври 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]

Коефициент на МДБ за месец септември 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ изнесува + 0,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- септември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.2 % Според тоа, месечната […]

Коефициентот на МДБ за месец Јуни е негативен и изнесува -0.1%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ изнесува -0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]