Продажба на материјални средства – Капитална добивка

Продажба на материјални средства – Капитална добивка Управниот одбор на Друштвото “ Тест АА “ донесува одлука за продажба на една машина за шиење. Друштвото не е ддв обврзник. Набавната вредност на машината изнесува 80.000 денари. Вкупната акумулирана амортизација на машината е 30.000 денари. Машината е продадена за 60.000 денари по ф-ра бр.10. Истата е […]