Процентот за МДБ за месец МАЈ 2019 е негативен и изнесува -0.1

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ изнесува -0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]