ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2023 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Koeфициент на МДБ за месец Април 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 изнесува 5.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Април 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.3%. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 изнесува 10.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Септември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.9% Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец август 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 изнесува 10.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Август 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 изнесува 4.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4.3% Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ изнесува 3,2%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 изнесува 3,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Август 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,2% Според тоа, месечната аконтација […]

УЈП: Ослободување од плаќање на МДБ за месеците Март, Април и Мај за субјектите кои поради мерките за Cоvid 19 имаат претпрпено штета во своето работење

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МДБ ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ, АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ ПОРАДИ МЕРКИТЕ ЗА COVID-19 ИМААТ ПРЕТРПЕНО ШТЕТА ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за данок на добивка во време на вонредна состојба, на Владата на Република Северна Македонија објавена во Службен весник на РСМ, […]

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2019 изнесува 0% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- декември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година не забележа пораст ниту намалување и изнесува  0 […]

Позитивен коефициент на МДБ 0,1% за месец Октомври 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ изнесува 0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- октомври 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]

Коефициент на МДБ за месец септември 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ изнесува + 0,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- септември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.2 % Според тоа, месечната […]