Новогодишен надоместок

Новогодишен надоместок На ден 26.12.2018 година Управниот Одбор на Друштвото “ Tест АА ” – друштво кое врши дејност прехрамбена индустрија носи одлука за исплата на новогодишен надоместок на своите вработени. За истиот пресметува и исплатува персонален данок на доход. Вкупниот број на вработени изнесува 4. *Дополнителни информации Согласно Колективниот договор за земјоделство и прехранбената […]