Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Податоци за плата за месец ноември 2018 година   ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2018 година 34.079,00 Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (34.079,00 * 50% =17.040,00) 17.040,00 Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, […]