Теркови за интерни акти за извршување на попис

Теркови за интерни акти за извршување на попис Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови теркови за интерни акти за извршување на попис: Одлука за извршување на попис Одлука за формирање на пописни комисии Упатство за спроведување на попис Извештај за извршен попис Одлука за усвојување на резултати од попис Интерните акти за попис може […]