Информативен напис – Новини во Законот за управување со отпад од пакување

НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ   Со Законот за управување со пакување и отпад од пакување се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето кои треба да ги исполнува пакувањето при производство, пуштање на пазар и постапувањето со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските на економските […]