Изменета и дополнета Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност Во Службен весник на РСМ бр. 174 од 22.08.2019 година објавена е Одлука за  изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот […]