Објавен нов Правилник за спроведување на Законот за ДДВ

Нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност Во “Службен весник на РСМ” бр. 18/2024 од 25.01.2024 година се објави новиот Правилник за спроведување на Законот ДДВ а истиот влегува во сила од 26.01.2024 година. Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за спроведување на Законот […]