Пример книжење: Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време)

Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време) На 15 Јули Друштвото “ Тест АА “ со лицето “НН” склучило договор со кој го ангажира истоименото лице како практикант согласно Законот за практикантство. Во месец јули лицето “НН” има 17 денови стаж и 104 работни часови. Во месец јули има 184 работни часа. […]