Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис Согласно член 41 од Законот за данок на додадена вредност, даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе ддв пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот. Даночната пријава се поднесува до надлежниот даночен […]