Коефициентот на МДБ за месец Јуни е негативен и изнесува -0.1%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ изнесува -0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]

Податоци за плата за месец јуни 2019 година

Податоци за плата за месец Јуни 2019 Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2019 година Придонес за задолжително ПИО 18,4% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,4% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5% Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност 1,2% […]