Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Податоци за плата за месец ноември 2018 година   ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2018 година 34.079,00 Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2018 година (34.079,00 * 50% =17.040,00) 17.040,00 Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, […]

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година = 2,6%

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година Коефициентот на МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2018 година е позитивен и изнесува  2,6%. Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец октомври 2018 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за месец октомври 2018 година во споредба […]