Прирачник за годишна сметка за 2019 година

ПРИРАЧНИК ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 2019 Почитувани корисници, Во продолжение објавуваме Прирачници за изготвување на завршна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех) за 2019 година, како и Excel датотека за изготвување на завршна сметка и конвертор на excel датотеката во Xml датотека која понатака може да ја прикачите на веб страната на Централен Регистар […]

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2019 изнесува 0% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- декември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година не забележа пораст ниту намалување и изнесува  0 […]

Податоци за плата за месец јуни 2019 година

Податоци за плата за месец Јуни 2019 Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2019 година Придонес за задолжително ПИО 18,4% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,4% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5% Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност 1,2% […]