Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година Народна Банка на Република Северна Македонија ја објави  референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година. Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 […]