Пробна работа

Колку може да трае пробната работа, и дали се исплаќа плата на работникот за времетраење на пробната работа?   ОДГОВОР:  Според член 60 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ” 62/05…27/16), при склучување на договорот за вработување работникот и работодавачот можат да се договорат за пробна работа. Во договорот за вработување покрај сите […]