Прирачник за годишна сметка за 2019 година

ПРИРАЧНИК ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 2019 Почитувани корисници, Во продолжение објавуваме Прирачници за изготвување на завршна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех) за 2019 година, како и Excel датотека за изготвување на завршна сметка и конвертор на excel датотеката во Xml датотека која понатака може да ја прикачите на веб страната на Централен Регистар […]