Теркови за интерни акти за извршување на попис

Теркови за интерни акти за извршување на попис Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови теркови за интерни акти за извршување на попис: Одлука за извршување на попис Одлука за формирање на пописни комисии Упатство за спроведување на попис Извештај за извршен попис Одлука за усвојување на резултати од попис Интерните акти за попис може […]

Excel калкулатори за плата, закуп, договор на дело – со примена од 01.01.2019 година

Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови калкулатори:
Калкулатор за пресметка на бруто плата
Калкулатор за пресметка на нето плата
Калкулатор за пресметка на надоместок по договор на дело
Калкулатор за пресметка на закуп

ПЕНЗИОНЕРИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО НАРЕДНИТЕ СЕДУМ ГОДИНИ

СКОПЈЕ – 22.11.2018 ГОДИНА, ПЕНЗИОНЕРИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО НАРЕДНИТЕ СЕДУМ ГОДИНИ Јавната дебата којашто беше актуелизирана по презентацијата на електронскиот систем е-Персонален данок, укажа на потешкотиите со кои пензионерите ќе се соочуваат при регистрацијата на електронскиот систем. Со новиот Закон за личен доход се предвидува, во наредните 7 години да се […]

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година = 2,6%

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година Коефициентот на МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2018 година е позитивен и изнесува  2,6%. Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец октомври 2018 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за месец октомври 2018 година во споредба […]