Министерството за финансии го објави Предлог текстот на Законот за вршење на сметководствени работи

Министерството за финансии, по извршена консултација со сметководителите и со експерти од областа, утврди нов текст на Законот за вршење на сметководствени работи