Продажба на материјални средства – Капитална добивка

Продажба на материјални средства – Капитална добивка

Управниот одбор на Друштвото “ Тест АА “ донесува одлука за продажба на една машина за шиење. Друштвото не е ддв обврзник. Набавната вредност на машината изнесува 80.000 денари. Вкупната акумулирана амортизација на машината е 30.000 денари. Машината е продадена за 60.000 денари по ф-ра бр.10. Истата е наплатена.

  • Набавна вредност = 80.000
  • Акумулирана амортизација (отпишана вредност на машина ) = 30.000
  • Продажна вредност на машина = 60.000
  • Неотпишана вредност на машина = (80.000 – 30.000 = 50.000 )
  • Капитална добивка = 60.000 – 50.000 = 10.000

Книжење:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

1

120

 

Побарувања од купувачи во земјата

60.000

 

 

 

 

749

Приходи од продажба на постојани средства

 

50.000

 

 

 

760

Капитална добивка од продажба на машина

 

10.000

 

 

 

 

Продадена машина по фр-ра бр.10

 

 

 

2

019

 

Акумулирана амортизација на машина

30.000

 

 

 

460

 

Неотпишана вредност на продадена машина

50.000

 

 

 

 

012

Постројки и опрема-машина

 

80.000

 

 

 

 

Бришење на машината од евиденција

 

 

 

3

100

 

Жиро сметка

60.000

 

 

 

 

120

Побарувања од купувачи во земјата

 

60.000

 

 

 

 

Наплата на фактура бр.10