Калкулатор за казнена камата

Преземете ја табелата за казнена камата од 01/02/2010 – 30/06/2022 година во pdf форма на следниот линк:

Каматни стапки по години 01.02.2010 – 30.06.2022 – табела

КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 30/06/2022 ГОДИНА

Период на примена

од – до

Референтна Стапка на НБРМ

Казнена камата на трговски договори помеѓу трговци и лица на јавното право (референтна стапка + 10%)

Казнена камата во договорите во кои барем едното лице не е трговец (физичко лице)(референтна стапка + 8%)

01/02/2010 – 30/06/2010

8.5 %

18.50%

16.50%

01/07/2010 – 31/12/2010

5%

15%

13%

01/01/2011 – 30/06/2011

4%

14%

13%

01/07/2011 – 31/12/2011

4%

14%

13%

01/01/2012 – 30/06/2012

4%

14%

13%

01/07/2012 – 31/12/2012

3.75%

13.75%

11.75%

01/01/2013 – 30/06/2013

3.75%

13.75%

11.75%

01/07/2013 – 31/12/2013

3.50%

13.50%

11.50%

01/01/2014 – 30/06/2014

3.25%

13.25%

11.25%

01/07/2014 – 31/12/2014

3.25%

13.25%

11.25%

01/01/2015 – 30/06/2015

3.25%

13.25%

11.25%

01/07/2015 – 31/12/2015

3.25%

13.25%

11.25%

01/01/2016 – 30/06/2016

3.25%

13.25%

11.25%

01/07/2016 – 31/12/2016

4%

14%

12%

01/01/2017 – 30/06/2017

3.75%

13.75%

11.75%

01/07/2017 – 31/12/2017

3.25%

13.25%

11.25%

01/01/2018 – 30/06/2018

3.25%

13.25%

11.25%

01/07/2018 – 31/12/2018

3.00%

13%

11%

01/01/2019 – 30/06/2019

2.50%

12.50%

10.5%

01/07/2019 – 31/12/2019

2.25%

12.25%

10.25%

01/01/2020 – 02/04/2020

2.25%

12.25%

10.25%

03/04/2020 – 30/04/2020

1.75%

6.75%

5.75%

01/05/2020 – 31/05/2020

1.75%

6.75%

5.75%

01/06/2020 – 30/06/2020

1.5%

6.5%

5.5%

01/07/2020 – 31/12/2020

1.5%

11.5%

9.5%

01/01/2021-30/06/2021

1.5%

11.5%

9.5%

01/07/2021-31/12/2021

1.25%

11,25%

9,25%

01/01/2022-30/06/2022

1.25%

11.25%

9.25%