Годишна сметка и финансиски извештаи 2022

Годишна сметка и финансиски извештаи 2022
Блог написи

ГОДИШНА СМЕТКА 2023 ГОДИНА

Почитувани корисници,

Во продолжение објавуваме Прирачници за изготвување на завршна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех) за 2023 година, кои може да ги симнете со кликнување на соодветното копче.

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Со кликнување на копчето во продолжение може да ја симнете нашата Excel Алатка за изготвување на годишна сметка. Со внесување на Бруто билансот во excel алатката, добивате пополнети обрасци за годишна сметка (Биланс на успех, Биланс на состојба, СПД, новиот ДЕ, Објаснувачки белешки како и ДБВП). Истите може да ги испечатите и доставите во хартиена форма бидејќи формата е прифатлива од Централен регистар. 

НАПОМЕНА: Во excel датотеката се пополнува само Бруто билансот и основни податоци за друштвото, во другите полиња не се пополнува ништо. 

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Пополнетата excel  датотека, со назив со Латински букви без празни места, ја прикачувате на линкот кој се отвора со притискање на подолното копче:

Обрасците за годишни сметки за трговски друштва (нефинансиски сектор) да ги симнете подолу:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Тарифите за плаќање на такса за годишна сметка може да ги погледнете на официјалната тарифа на Централен на линкот подолу:

 

Националната класификација на дејности NKD – Rev 2 може да ја симнете на следниот линк:

 

Табела за ревалоризација симнете на следниот линк:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Euribor  за 2023 година и калкулатор за пресметка на Skibor стапки, симнете на следниот линк:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Пречистени текстови на законски прописи со 02/02/2023 година  во врска со годишна сметка, како и дел од подзаконските акти може да ги симнете во прилог:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.

Обрасците за Записник на Собир на содружници и Одлуки за усвојување на завршна сметка и распределба на резултат може да ги симнете во прилог:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.