Набавка на ситен инвентар на залиха

Набавка на ситен инвентар на залиха

На ден 13.03.2017 година Друштвото “ Тест АА ” извршило набавка на ситен инвентар на залиха во износ од 15.000 денари со вклучен ддв.

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

1

350

 

Ситен инвентар на залиха

12.712

 

 

 

130

 

Претходен ддв

2.288

 

 

 

 

220

Обврски спрема добавувачи

 

15.000

 

 

 

 

Набавка на ситен инвентар на залиха