Обврски по основ на користење на сопствено возило за службени цели

Обврски по основ на користење на сопствено возило за службени цели

Лицето АА вработено во Друштвото “ Тест AA “, за целите и за потребите на својот работодавач го користи неговото приватно возило за службени цели. Согласно распоредот на службени патувања, лицето заминало на службено патување во Струмица на ден 03.10.2018 година. За истото има прописно подготвен патен налог. Парите се исплатени на транскациска сметка на лицето АА на ден 05.10.2018 година

Податоци:

Датум на почеток на патување: 03.10.2018 година во 07.00h

Датум на враќање на патување:03.10.2018 година во 22.00h

Патарини: 360 денари

Паркинг: 200 денари

Поминати километри: (Скопје – Струмица = 154км,  Струмица – Скопје = 150км) вкупно = 304 км

 

Пресметки:

  • Бр.на дневници = 1 * 1.933 денари = 1.933 денари
  • 304 км * 67 денари (цена на литар дизел) * 30% = 6.110 денари
  • 110 денари – 3.500 денари ( дозволен износ на кој не се плаќа персон. данок ) = 2.610 ден
  • 610 ден. *11,1111% = 290 денари
  • Бруто приход = 2.610 + 290 = 2.900

 

Книжење:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

440

 

Дневници за службени патувања во земјата

1.933

 

 

 

449

 

Трошоци за патарини

360

 

 

 

449

 

Трошоци за паркинг

200

 

 

 

440

 

Трошоци за користење на сопствено возило за службени цели

2.900

 

 

 

 

241

Обврски по основ на дневници за службени патувања во земјата

 

1.933

 

 

 

241

Обврски за патарини

 

360

 

 

 

241

Останати трошоци за вработени

 

200

 

 

 

240

Обврски за надомест за користење на приватно возило за службени цели (2.610+3.500=6.110)

 

6.110

 

 

 

235

Обврски по основ на персонален данок по други основи

 

290

 

 

 

 

По пресметки врз основа на патен налог за службено патување за лицето АА

 

 

 

 

Книжење (Исплата):

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

241

 

Обврски по основ на дневници за службени патувања во земјата

1.933

 

 

 

241

 

Обврски за патарини

360

 

 

 

241

 

Останати трошоци за вработени

200

 

 

 

240

 

Обврски за надомест за користење на приватно возило за службени цели (2.610+3.500=6.110)

6.110

 

 

 

235

 

Обврски по основ на персонален данок по други основи

290

 

 

 

 

100

Жиро сметка

 

8.893