Пресметка на плата за прекувремена работа

Пресметка на плата за прекувремена работа

Лицето А има бруто плата во износ од 40.000 денари. Во текот на месец Јули има евидентирани 20 часа прекувремена работа. Во текот на месец Јули бројот на работни часови изнесува 176 часа.

Во прилог пресметка и соодветни книжења.

Додатокот за прекувремена работа согласно македонските прописи е 35%.

Пресметка:

Бруто плата за 07/2018

40.000

 

Бр.на работни часови во јули

176 часа

 

Бруто плата по час

=40.000/176=227

 

Прекувремена работа

20 часа

 

Додаток за прекувремена работа

20h*227=4.540

4.540*35%=1.589

= 4.540+1.589=6.129

 

Бруто износот од прекувремената работа се додава на износот на бруто платата и на нивниот збир се пресметуваат придонесите.

  

Забелешка

Редовна бруто плата

40.000

 

Додаток за прекувремена работа

6.129

 

Вкупна бруто плата

46.129

 

Придонес за пензиско осигурување=18%

=46.129*18%=8.303

 

Придонес за здравствено одигурување=7,3%

=46.129*7,3%=3.367

 

Придонес за вработување=1.2%

=46.129*1,2%=554

 

Придонес за дополнително здравство=0.5%

=46.129*0.5%=231

 

Вкупно придонеси

12.455

 

Месечно ослободување за 2018гдина

7.531

 

Основница за персонален данок

=(46.129-12.455)-7.531=26.143

 

Персонален данок 10%

=26.143*10%=2.614

 

Нето за исплата

=46.129-12.455-2.614=31.060

 

 

Книжење:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

1

421

 

Бруто плата

46.129

  
 

240

 

Обврски за бруто плата

46.129

  
  

240

Обврски за бруто плата

 

46.129

 
  

243

Нето плата

 

31.060

 
  

234

Обврски за пензиско и инвалидско осигурување

 

8.303

 
  

234

Обврски за здравствено осигурување

 

3.367

 
  

234

Обврски за вработување

 

554

 
  

234

Обврски за дополнително здравство

 

231

 
  

234

Обврски за персонален данок

 

2.614

 
  

 

Книжење на плата

   

По исплата на плата, книжењето е следно

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 
 

243

 

Нето плата

31.060

  
 

234

 

Обврски за пензиско и инвалидско осигурување

8.303

  
 

234

 

Обврски за здравствено осигурување

3.367

  
 

234

 

Обврски за вработување

554

  
 

234

 

Обврски за дополнително здравство

231

  
 

234

 

Обврски за персонален данок

2.614

  
  

100

Жиро сметка

 

46.129

 
  

 

Исплата на плата