Пресметка на трошок за амортизација

Пресметка на трошок за амортизација

Друштвото А поседува основни средства во износ од 12.300.500 денари. Истите се евидентирани и како основачки капитал. Средствата се состојат од градежни објекти, постројки и опрема и алат и погонски инвентар и мебел. Градежните објекти се сочинети од погонски хали во вредност од 9.000.000 денари и истите се набавени на ден 15.02.2017 година, согласно Договор за купопродажба бр.0302-205. Постројките и опрема се состојат од две машини и тоа Машина за фарбање на ткаенини набавена на 15.03.2017 година во износ од 1.000.000 денари и машина за шиење во износ од 300.000 денари набавена на 14.04.2017 година,а останатото е возило Мерцедес во износ од 2.000.500 денари набавено на 10.10.2017. Согласно сметководствените политики на друштвото за пресметка на амортизација се зема првиот ден од нареден месец, а стапките се утврдени согласно нивниот проценет век на употреба и тоа: Градежни објекти 2%, постројки и опрема 20% и возила 25%. Како се пресметува и колку би изнесувал годишниот трошок за амортизација.

Пресметката и книжењета на годишниот трошок за амортизација би изгледал вака:

Градежни објекти:

 Прв ден амортизација = 01.03.2017 година.

Вкупен број на месеци во тековната 2017 кои подлежат на амортизација = 10 месеци.

Годишна стапка за амортизација = 2%.

Пресметка: 9.000.000 *2% / 12месеци * 10месеци = 150.000 денари (трошок за амортизација за 2017 година).

 

Постројки и опрема:

Машина за фарбање ткаенини

Прв ден амортизација = 01.04.2017 година.

Вкупен број на месеци во тековната 2017 кои подлежат на амортизација = 9 месеци.

Годишна стапка за амортизација =  20%

Пресметка: 1.000.000 * 20% / 12месеци * 9месеци = 150.000 денари (трошок за амортизација за 2017 година)

 

Машина за шиење

Прв ден амортизација = 01.05.2017 година.

Вкупен број на месеци во тековната 2017 кои подлежат на амортизација = 8 месеци.

Годишна стапка за амортизација = 25%.

Пресметка: 300.000 * 20% / 12месеци * 8месеци = 40.000 денари (трошок за амортизација за 2017 година).

 

Возило Марцедес

Прв ден амортизација = 01.11.2017 година.

Вкупен број на месеци во тековната 2017 кои подлежат на амортизација = 2 месеци.

Годишна стапка за амортизација = 25%.

Пресметка: 2.500.000 * 25% / 12 месеци * 2 месеци  =104.167 денари (трошок за амортизација за 2017 година).

 

Книжење:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

430

 

Трошок амортизација за градежни објекти за 2017 година

150.000

 

 

 

 

019

Акумулирана амортизација на градежни објекти

 

150.000

 

 

430

 

Трошок амортизација за машина за фарбање ткаенини за 2017 година

150.000

 

 

 

 

019

Акумулирана амортизација на машина за фарбање ткаенини

 

150.000

 

 

430

 

Трошок амортизација за машина за шиење за 2017 година

40.000

 

 

 

 

019

Акумулирана амортизација на машина за шиење

 

40.000

 

 

430

 

Трошок амортизација за возило за 2017 година

104.167

 

 

 

 

019

Акумулирана амортизација на возило

 

104.167