Теркови за интерни акти за извршување на попис

Теркови за интерни акти за извршување на попис
Блог написиТеркови за интерни акти за извршување на попис

Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови теркови за интерни акти за извршување на попис:

  • Одлука за извршување на попис
  • Одлука за формирање на пописни комисии
  • Упатство за спроведување на попис
  • Извештај за извршен попис
  • Одлука за усвојување на резултати од попис

Интерните акти за попис може да ги видете и симнете на следниот линк: Теркови и обрасци  под наслов Елаборат за попис.