МДБ за месец Декември 2018 година

МДБ за месец Декември 2018 година
Блог написи Коефициент МДБКоефициентот на МДБ за аконтацијата за месец Декември 2018 година е позитивен и изнесува  2,7%.

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец декември 2018 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- декември 2018 година во споредба со 2017 година забележа пораст за 2.7 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Декември 2018 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2017 година (АОП 44) зголемена за 2.7%.