Новогодишен надоместок

Новогодишен надоместок

На ден 26.12.2018 година Управниот Одбор на Друштвото “ Tест АА ” – друштво кое врши дејност прехрамбена индустрија носи одлука за исплата на новогодишен надоместок на своите вработени. За истиот пресметува и исплатува персонален данок на доход. Вкупниот број на вработени изнесува 4.

*Дополнителни информации

Согласно Колективниот договор за земјоделство и прехранбената индустрија минималната утврдена висина  на новогодишниот надоместок е најмалку 50% од просечната нето плата по работник во РМ исплатена во последните три месеци. Согласно последниот извештај од Заводот за статистика просечната плата за последните три месеци објавена на 21.12.2018 година изнесува 24.460 денари.

24.460 денари * 50% = 12.230 денари

12.230 денари * 11,1111% = 1.359 денари

Бруто приход по вработен = 13.589 денари

Вкупен трошок = 13.589 * 4 вработени = 54.356 денари

Вкупен нето износ за исплата = 12.230 * 4 вработени = 48.920 денари

Вкупен персонален данок = 1.359 * 4 вработени = 5.436 денари

Книжење:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

422

 

Останати трошоци за вработени

54.356

 

 

 

 

242

Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори

 

 

48.920

 

 

 

235

Обврски за персонален данок на доход

 

5.436

 

 

 

 

За пресметкан Новогодишен надоместок

 

 

 

 

 

 

 

Исплата на новогодишен надоместок:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

242

 

Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори

 

48.920

 

 

 

235

 

Обврски за персонален данок на доход

5.436

 

 

 

 

100

Жиро сметка

 

54.356

 

 

 

 

За исплатен Новогодишен надоместок