МДБ за месец април 2019 година е негативен и изнесува -0.4%

КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН И ИЗНЕСУВА -0.4%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец април 2019 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- април 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.4 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Април 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година (АОП 44) без зголемување.