Процентот за МДБ за месец МАЈ 2019 е негативен и изнесува -0.1

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ изнесува -0,1%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2019 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.1 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Мај 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година (АОП 44) без зголемување.