Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата од 01.07-31.12.2019 изнесува 2.25%

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 31.12.2019 година

Народна Банка на Република Македонија на 26 Јуни 2019 година ја објави  референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 31.12.2019 година.

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2019 година до 31 Декември 2019 година изнесува 2,25%. 

 
ДОЛГ ВО ДЕНАРИ

Казнената камата во периодот од 01.07 – 31.12.2019 година изнесува:

  • договори помеѓу правни лица стапката е 12,25%
  • договори во кои барем едно лице е физичко лице стапката е 10,25%.
ДОЛГ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА 

Едномесечната стапка на Еуробор за евра која преставува референтна стапка за утврдување на казнената камата изнесува – 0,388%.

Врз основа на наведеното стапката на казнена камата за долг изразен или определен во странска валута во периодот од 01.07- 31.12.2019 година изнесува:

  • во договорите помеѓу правните лица стапката е 9,612%
  • во договорите од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 7,612%

За преглед на калкулатор за пресметка на казнена камата и преглед на каматни стапки по години следете го следниот линк:

КАЛКУЛАТОР НА КАЗНЕНА КАМАТА И ПРЕГЛЕД НА КАЗНЕНИ КАМАТИ ПО ГОДИНИ Калкулатор за пресметка на казнена камата и преглед на каматни стапки по полугодишни периоди, според објавите на НБРМ

КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 31/12/2019 ГОДИНА

Период на примена од – доРеферентна стапка на НБРМКазнена камата на трговски договори помеѓу трговци и лица на јавното право (референтна стапка + 10%)Казнена камата во договорите во кои барем едното лице не е трговец (физичко лице)(референтна стапка + 8%)
01/02/2010 – 30/06/20108.5 %18.50%16.50%
01/07/2010 – 31/12/20105%15%13%
01/01/2011 – 30/06/20114%14%13%
01/07/2011 – 31/12/20114%14%13%
01/01/2012 – 30/06/20124%14%13%
01/07/2012 – 31/12/20123.75%13.75%11.75%
01/01/2013 – 30/06/20133.75%13.75%11.75%
01/07/2013 – 31/12/20133.50%13.50%11.50%
01/01/2014 – 30/06/20143.25%13.25%11.25%
01/07/2014 – 31/12/20143.25%13.25%11.25%
01/01/2015 – 30/06/20153.25%13.25%11.25%
01/07/2015 – 31/12/20153.25%13.25%11.25%
01/01/2016 – 30/06/20163.25%13.25%11.25%
01/07/2016 – 31/12/20164%14%12%
01/01/2017 – 30/06/20173.75%13.75%11.75%
01/07/2017 – 31/12/20173.25%13.25%11.75%
01/01/2018 – 30/06/20183.25%13.25%11.25%
01/07/2018 – 31/12/20183.00%13%11.25%
01/01/2019 – 30/06/20192.50%12.50%11%
01/07/2019 – 31/12/20192.25%12.25%10.25%