Пример книжење: Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време)

Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време)

На 15 Јули Друштвото “ Тест АА “ со лицето “НН” склучило договор со кој го ангажира истоименото лице како практикант согласно Законот за практикантство. Во месец јули лицето “НН” има 17 денови стаж и 104 работни часови. Во месец јули има 184 работни часа.

Пресметка

Најниска основица за плаќање на придонеси во 2019 година

18.009 / 184h * 104h

10.179

Минимална нето плата

12.492

% од минимална нето плата

74%

Број на работни часови во месецот

176

Број на работни часови на практикантот

176

 

Пресметка

Ред.бр.

Опис

Износ

1

Нето месечен надоместок за практикантство

12.492 * 74% / 184 * 104

5.225

2

Данок на личен доход (ред.бр.1 * 11,1111%

581

3

Бруто 1 = ред.бр.1 + ред.бр.2

5.806

4

Најниска основица за придонеси на практикантот * 4,5% = 18.009 * 4,5%

458

5

Бруто 1 + ред.бр.4

6.264

6

Бруто 1 / 0,955¹

6.080

7

Бруто 2 = Повисокиот износ од ред.бр.5 или ред. Бр.6

6.264

8

Придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест = Бруто 2 * 4%

251

9

Доплата на придонес (се пресметува само ако ред.бр. 5 > ред.бр.6) = Најниска основица за придонеси на практикантот  * 4%) – ред. Бр.8

156

10

Дополнителен придонес за задолжитено здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување = Бруто 2 * 0,5%

31

11

Доплата на придонес (се пресметува само ред.бр.5 > ред.бр.6) = (Најниска основица за приднеси на практикантот * 0,5%) – ред.бр.10

20

 

Пополнување на поле во МПИН

Ред.бр.

Опис

Поле во МПИН

1

Нето месечен надоместок за практикантство

3.31

2

Данок на личен доход (ред.бр.1 * 11,1111%

3.46

3

Бруто 1 = ред.бр.1 + ред.бр.2

 

4

Најниска основица за придонеси на практикантот * 4,5% = 18.009 * 4,5%

 

5

Бруто 1 + ред.бр.4

 

6

Бруто 1 / 0,955¹

 

7

Бруто 2 = Повисокиот износ од ред.бр.5 или ред. Бр.6

3.7; 3.14; 3.13

8

Придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест = Бруто 2 * 4%

3.15

9

Доплата на придонес (се пресметува само ако ред.бр. 5 > ред.бр.6) = Најниска основица за придонеси на практикантот  * 4%) – ред. Бр.8

3.16

10

Дополнителен придонес за задолжитено здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување = Бруто 2 * 0,5%

3.42

11

Доплата на придонес (се пресметува само ред.бр.5 > ред.бр.6) = (Најниска основица за приднеси на практикантот * 0,5%) – ред.бр.10

3.43

 

Книжење трошок – Согласно договор за практикантство:

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

449

 

Трошоци за практикантство

6.264

 

 

 

 

259

Обврски по основ на практикантство

 

5.225

 

 

 

234

Обврски за данок на личен доход

 

581

 

 

 

234

Придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест

 

407

 

 

 

234

Дополнителен придонес за задолжитено здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување

 

51

 

 

Книжење (Исплата):

 

Конто

Опис

Износ

Забелешка

 

Должи

Побарува

 

Должи

Побарува

 

 

259

 

Обврски по основ на практикантство

5.225

 

 

 

234

 

Обврски за данок на личен доход

581

 

 

 

234

 

Придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест

407

 

 

 

234

 

Дополнителен придонес за задолжитено здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување

51

 

 

 

 

100

Жиро сметка

 

6.264

 

 

 

 

По банков извод