Коефициент на МДБ за месец септември 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ изнесува + 0,2%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2019 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- септември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.2 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Септември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година (АОП 44)  зголемена за 0.2%.

 

Пресметајте го месечниот износ за аконтација за данок на добивка на нашиот калкулатор